GAS.HK

 

根據可靠消息,因為用ipa方法裝軟件,而需要覆蓋既itune程序,

其實此舉雖然可以幫你經itune裝到ipa檔既game,

但大家都會知itune定時定候會升級,無人保證有日升級佢唔會查到你有用翻版game,

如果真係咁,到時佢亦有權停左你部機既保用,又或者安裝失效,

既然係咁,不如簡單d叫大家將ipa檔轉成app文件,咁咪咩都唔洗煩囉~

而且第日backup 你d軟件,只要排一下日期,一鋪過可以backup,

唔洗backup完一邊又有另一邊,方便管理。 請看以下方法。

第一步

首先你要識點睇你部pc既副檔,例如下面為例,所有ipa 檔都收係itune入面。

並見到ipa呢個名,如果睇唔到,應該係隱藏左,唔識攪睇呢度啦~~==>

第二步===>